Lægemiddelstyrelsen: Mulig risiko for leverskader ved medicinsk behandling af fibromer

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har igangsat en ekstra undersøgelse af lægemidlet Esmya (ulipristal) og risikoen for udvikling af alvorlige leverskader.

Esmya (ulipristal) bruges til behandling af moderate til svære symptomer på fibromer i livmoderen hos kvinder i den fertile alder. Behandlingen foretages kun hos speciallæger i gynækologi.

Læs hele nyheden fra Lægemiddelstyrelsen herunder...

Read More

Nordic PCOS Awareness Campaign

Vi er I gang med “Nordic PCOS Awareness Campaign” via vores ”Nordic PCOS Network” - en del af ”International PCOS Awareness Alliance”.

Vores sigte er øget fokus på korrekt diagnose og håndtering af PCOS samt udvikling af nordiske og internationale guidelines på området. For at have korrekt fokus i denne proces er første skridt i vores arbejde at afdække viden om PCOS blandt sundhedsprofessionelle.

Nærværende spørgeskema er en del af et større projekt ledet af professor Helena Teede, Australien. Spørgeskemaet er anonymt, er udelukkende forskningsbaseret og helt uden kommercielle interesser. Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, som indeholder 21 spørgsmål. For at sikre ens forståelse af spørgeskemaet de nordiske lande imellem har vi valgt at bibeholde spørgeskemaet på engelsk.

Vi håber du vil deltage og dermed bidrage til bedre diagnostik og behandling af PCOS.

Spørgeskemaet åbnes ved at klikke på følgende link.

Klik herunder for at læse hele nyheden

Read More

Bedre og mere entydig kodning af kejsersnit

DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet og nomenklatur og Jordemoderforeningen har præsenteret et forslag til en bedre og mere entydig kodning af kejsersnit ved det nationale guideline møde (Sandbjerg I Svendborg) 18/1 -2018. Baggrunden for den nye anbefaling af koder er at der er et stort behov for at kunne bruge mere entydige og veldefinerede koder til registrering og kvalitetssikring.

Læs hele skrivelsen herunder...

Read More

DSOG’s Arbejdsmiljøpris

DSOG’s arbejdsmiljøpris tilegnes en kollega eller en afdeling, som har gjort en forskel for det psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø på afdelingen eller i klinikken.

Indstillinger kan foretages af alle læger ansat indenfor specialet gynækologi og obstetrik. Ved indstilling af enkeltpersoner eller en afdeling vil der ved vurdering blive lagt vægt på hvilke særlige tiltag, mål, udførelse og engagement den/de indstillede har gennemført mhp. at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden vægtes om indstillingen er foretaget af mere en én person.

Udvælgelsen foretages af DSOG’s bestyrelse blandt de indstillede og prisen overrækkes på DSOG’s forårsmøde.

Der skal indsendes en kortfattet, skriftlig indstilling som skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15.3.18.

Indsendes pr. mail til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg: pia.ertberg.02@regionh.dk

Read More

Niels Jørgen Sechers Ærespris 2018

I forbindelse med Forårsmødet d. 13.-14. april 2018 skal Niels Jørgen Sechers Ærespris uddeles for første gang. Bestyrelsen åbner hermed for indstilling til prisen.

Tildelingskriterier:
Prisen uddeles til en person, der har haft en helt særlig betydning for dansk obstetrik og gynækologi.  En person, der ved fagligt, videnskabeligt eller organisatorisk engagement, har haft en helt særlig betydning for fagets udvikling, og som ved sit personlige virke har bidraget positivt til at fremme faget til gavn og glæde for patienter såvel som kolleger.

Indstilling:
Medlemmer af DSOG kan indstille medlemmer af DSOG til prisen.
Indstillingen skal tilgå DSOG’s formand (thomaslarsen@dadlnet.dk) skriftligt senest d. 1. marts 2018.
Indstillingen skal være begrundet og indeholde en beskrivelse af den indstilledes betydning for specialet.

Bedømmelseskomite:
Formanden for DSOG’s bestyrelse
DSOG’s videnskabelige sekretær

Læs hele beskrivelsen for Niels Jørgen Sechers Ærespris via linket herunder...

Read More

Stort politisk udspil om fødeområdet

Det er utrolig glædeligt, at der er positivt politisk fokus omkring gravide og fødende i Danmark. Vores område har gennem længere tid været presset af nedskæringer sideløbende med en meget stor stigning i antallet af gravide og fødende. 
Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at fagfolk, økonomer og politikere skulle træde ind i en fælles forståelsesramme.
Det slår vores Sundhedminister i dag fast er lykkedes med en meget klar udmelding omkring fødslesområdet. Læs i artiklen nedenfor hvordan både ministeren og Danske Regioner har samme forståelse af de udfordringer stigningen i antallet af fødende giver. Vores område er presset.
Ministeren har i dag udsendt et nyt udspil omkring den politik der skal føres på området. Vi har i DSOG sammen med Jordemoderforeningen arbejdet tæt med Ministeren og ministeriet, og har været med til at kvalificere udspillet i det omfang vi havde mulighed for.
I udspillet er der mange gode takter, bla. er der afsat 20. mill.kr. til udvikling af en elektronisk svangrejournal.
Vi er meget fortrøstningsfulde og ser dette som det første skridt til yderligere kvalificering af det ressourcebehov der er nødvendigt for at sikre kvalitet og for at vi fremadrettet kan følge med den kraftige vækst af gravide.

Læs udspillet her
Læs dagens kronik i Politiken, 5. januar 2018
Læs artikel om udspillet i Politiken, 4. januar 2018
Læs klummen "Historien om et overset babyboom" i Politiken, 10. januar 2018


DSOG Bestyrelsen

Read More

Ny hovedkursusleder for Forskningstræningen

Stillingen som hovedkursusleder for Forskningstræningen har været opslået, og Undervisningsudvalget har valgt Ida Sejersdahl Kirkegaard som ny hovedkursusleder. Ida er afdelingslæge på Skejby og har siddet i styregruppen for forskningstræningen, og er derfor godt inde i arbejdet. Ida overtager posten efter Annemette Lykkebo. Vi takker for det store arbejde, Annemette har gjort gennem mange år, og ser frem til samarbejdet med Ida.

Jeannet Lauenborg
Formand for Undervisningsudvalget under DSOG

Read More

Ny webredaktør for DSOG søges

Efter 6 år på posten trækker Søren Lunde sig som webredaktør i forbindelse med den kommende generalforsamling i april 2018.

Ansvarsområder: Webredaktøren er associeret medlem af DSOGs bestyrelse og deltager i de 11 årlige møder, fortrinsvis dagsmøder i København. Posten indebærer det redaktionelle og praktiske ansvar for hjemmesiden, sociale medier (aktuelt Facebook-siden), nyhedsbreve, herunder videoklumme og tilmeldingssystemet til de årlige møder. Et vist niveau af teknologisk kunnen er derfor påkrævet, ligesom øje for detaljen ikke er en ulempe i jobbet. Som flere sundhedspolitiske emner i pressen over de sidste år har demonstreret, så er det endvidere vigtigt, at man kan reagere hurtigt på nyhedsflowet og har en vis politisk forståelse.

Læs hele jobopslaget herunder...

Read More